VAP s.r.o.

O firmě
Produkty
Ke staľení
Podpora
Reference
Kontakty
Aktuality


Distribuce nové verze DENTu 28.1. byla zahájena.
Aktualita 30.11.2021: Systém DENT byl aktualizován a kromě automatického načtení nového sazebníku (číselníku) obsahuje i komplexní úpravy pro práci s ním. Nový číselník stomatologických výrobků (ve verzi zveřejněné ke dni distribuce) je bezplatnou, nedílnou součástí instalace aktualizace. Uživatelé používající verzi DENT 24.2. a vyšší obdrží aktualizaci na DENT 28.1. automaticky (bez nutnosti objednávky) a BEZPLATNĚ. Průběžně aktualizujícím uživatelům (s poslední oficiálně vydanou verzí DENT 24.1.) ji nabízíme za 1 921,- Kč. Cena pro uživatele verze DENT 20. je 3900,- Kč; pro uživatele verze DENT 19. je 5300,- Kč. Pro uživatele verzí 18 a starších je ve výši 70% z ceny nové instalace, tedy 8746,- Kč. I laboratořím s velmi starými verzemi garantujeme plnou a automatickou převoditelnost jejich databází a automatický import nového číselníku. Připomínáme, že žádné pravidelné poplatky (aktualizace, podpora hotline apod.) se u DENTu NEPLATÍ. Podpora je poskytována bezplatně - byť to možná zní podezřele, funguje to bez stížností již 28 let. Jen vysvětlení: není to beplatné, ale je to zahrnuto v ceně aktualizací. Aktualizace na DENT 28.1. neřeší jen situaci po 1. 1. 2022, ale obsahuje i mnoho nových možností a vylepšení. Popis veškerých novinek, které Vaše verze neobsahuje, si lze stáhnout - viz odkaz v předchozí aktualitě. Zájemce o aktualizaci žádáme, aby v objednávce (stačí e-mailem) uvedli číslo verze jejich DENTu* a fakturační údaje. Prosíme, abyste případnou objednávku aktualizace nenechávali na poslední chvíli. Jednak z důvodů našich distribučních kapacit a jednak proto, že doplnění Vašich cen do nového číselníku Vám též zabere nějakou dobu – proč si plánovat pracovní Vánoce. *Poznámka: To, jakou verzi DENTu provozujete, zjistíte z nabídky „Nápověda“ použitím posledního povelu „O programu“. Zhruba uprostřed šedé plochy v okně, napravo od textu „trvalá licence“. .

Popis všech novinek vzniklých do verze 28.1. (2021), od verze DENT 9.1. (2002)
Aktualita 8.11.2021: Hlavním důvodem pro pořízení nové verze DENTu bude především umožnění práce i s novými číselníky stomatologických výrobků po 1.1.2022. Neméně důležité ale je i to, že DENT byl od svého vzniku v roce 1993 doplněn o téměř 200 vylepšení a novinek. Kolik z nich se týká Vaší laboratoře záleží na Vaší nyní používané verzi. Popisy všech novinek vzniklých od verze DENT 9.1 (od roku 2002) lze stáhnout zde.

Nový číselník stomatologických výrobků a DENT po 1.1.2022 (verze 28).
Aktualita 25.10.2021: !!! V souvislosti s novým číselníkem, který začne platit 1.1.2022 připravujeme distribuci nové verze systému DENT a s ní i tohoto číselníku. Kromě novinek vzniklých od poslední vydané verze 24.1, bude obsahovat úpravy umožňující půlroční souběžné používání nového i stávajícího číselníku. Současně umožní jeho pohodlné načtení do Ceníku výrobků (přidání k stávajícímu číselníku) a jeho okamžité používání. Nabídku odběru nového DENTu rozešleme elektronicky (do 14 dnů od oficiálního vydání nového číselníku) - na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Všem zájemcům o zaslání této nabídky DOPORUČUJEME NAPSAT co nejdříve (na adresu info@vap.cz) informaci sdělující Váš zájem + aktuální kontaktní adresu + kontaktní telefonní číslo (pro jistotu).

K dotazům na tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT.
Aktualita 25.10.2021: Generování a tisk QR kódu na fakturách produkovaných systémem DENT není v současné době z technických důvodů možné. Až bude k dispozici, budeme dosažitelné uživatele systému DENT informovat. Nicméně informujeme, že poslední verze systému DENT - 24.8 již nyní umožňuje export faktur ve formátu, který umožňuje jejich hromadné načtení do systému Money S3 a Pohoda (po doinstalování XSLT šablon poskytovaných těmito firmami).

Nová verze systému DENT: 24.1.
K dispozici je nová verze DENTu 24.1. Ceny upgrade: z verze 20.1 a novějších: 2500,- Kč, z verze 19..1: 2900,- Kč, z verze 18.1. 3400,- Kč. Máte-li starší verzi a zájem o její aktualizaci - kontaktujte nás.

Windows 10 a starší (8 .7...) a DENT
V reakci na dotazy k provozu DENTu na Windows 10. i starších (8., 7., ..). oznamujeme, že aktuální verze DENTu (24.1) je na nich plně funkční.

K dotazům na ceny upgradů systému DENT:
Všichni uživatelé verzí s trvalou užívací licencí mají instalaci a zaškolení na celém území ČR zdarma, mají zdarma podporu provozu (i když aktualizace neodebírají) a mají zdarma veškeré aktualizace v prvých dvou letech po zakoupení. Zdůrazňujeme, že odběr aktualizací NENÍ POVINNÝ.

Systém DENT a multilicence
Další licence k provozu DENTu na druhém a dalších počítačích v téže laboratoři (shodná firma) jsou ZDARMA a tyto instalace nejste ani povinni nám oznamovat.

Podpora provozu pro laboratoře
V reakci na dotazy na cenu podpory provozu systému DENT sdělujeme, že je telefonická podpora provozu poskytována BEZPLATNĚ všem laboratořím. Analytická podpora a datový servis (po zaslání dat) jsou poskytovány BEZPLATNĚ všem uživatelům s aktuální (poslední) verzí DENTu.

Archiv aktualit
Produkty

UIS - ucelený informační systém družstevní bytové správy od firmy VAP, s.r.o.

Modulární programový systém pro agendu družstevní správy bytů, garáží a nebytových prostor, včetně ekonomických pronájmů a správy jednotek převedených do osobního vlastnictví uživatelů. Pro počítače s Windows, v sí»ové i lokální verzi. Jsou jím např. spravovány objekty Správního bytového družstva Nový domov Praha.

Individuálně upravitelný systém vychází ze základního modulu, který obsahuje zejména části:

Byty - evidence bytů, garáží, nebytů ... navázaná na evidence domů, bytových středisek, staveb, kotelen, sběrných míst PDO, ... zajiš»uje vedení údajů spravovaných jednotek se všemi potřebnými údaji, UIS vede paralelní evidenci bytů a domů s regulovanými nájmy a výši regulovaného nájemného včetně nájemného za vybavení...

Osoby - jmenná evidence uživatelů bytů i dalších bydlících osob, napojená na evidenci bytů umožňuje zejména vedení údajů osob (firem) užívajících jednotky, dále spolubydlících včetně osob odstěhovaných. Slouží také jako standardní členská evidence bytového družstva,

Domy - domem se rozumí sekce neboli číslo popisné, více čísel popisných tvoří bytové středisko, U každého domu se vede odkud odebírá teplo a teplou vodu i kam se z něj vynáší PDO. Tím je umožněn velmi variabilní systém rozúčtovávání nákladů,

Bytová střediska - středisko je základní ekonomickou jednotkou sdružující jeden či více domů (sekcí, čísel střediska popisných). Strukturu samospráv lze mít buď přesně ztotožněnu se strukturou středisek (samospráva=středisko), nebo může být na nich zcela nezávislá,

Stavby - stavby zachycují původní strukturu objektů, tak, jak na ně byly poskytnuty investiční úvěry, V UIS se prostřednictvím záznamů staveb provádí přepočty pořizovacích nákladů, investičních úvěrů a anuit po změně plochy některých bytů,

Předpisy - evidence předpisů úhrad za užívání je napojena na evidenci bytů i osob a je plněna dle aktuálních nastavení výší předpisů u každého bytu (jednotky) v evidenci bytů (viz obrázek). UIS podporuje standardní (zálohové) a vyúčtovací předpisy a jako formu úhrad SIPO, AV poukázky, bankovní převody i platby v hotovosti, na evidenci předpisů je napojena evidence úhrad (předpis lze hradit navícekrát). Založení předpisů úhrad se provádí stiskem jediného tlačítka,

Dlužníci - UIS průběžně vypočítává případná penále (poplatky či úroky z prodlení) dle platné legislativy, Kdykoli lze zobrazit dlužné předpisy včetně výše dluhu a penále, lze nastavovat tzv. čekací období i penále odpustit. Submodulem modulu Dlužníci jsou Upomínky a Splátkové kalendáře (uzná-li dlužník dluh, lze mu založit splátkový kalendář s dohodnutým režimem splátek...),

Vyúčtování - UIS umožňuje provádět vyúčtovávání záloh dle mnoha různých kritérií (dle podlahových, užitkových ploch, dle m3, m2, dílků, osoboměsíců, jednotek... Díky rozhraní CALMET lze také předávat data o bytech a nákladech SV, SV pro TUV, tepla pro TUV a tepla externím rozúčtovatelům, výsledky lze následně načíst a zahrnout do celkového vyúčtování, Přeplatky z vyúčtování lze vrátit či odepisovat v následných předpisech úhrad,

Vícefiremnost - UIS vede evidenci Majitelů domů a údaje o majiteli celým systémem prolínají. Díky tomu lze spravovat nejen objekty vlastního družstva, ale i objekty dalších právnických osob,

Korespondence - UIS má vestavěn vlastní komfortní textový editor, lze v něm vést ke každému bytu či osobě individuální korespondenci nebo zavést tzv. hromadný text (dopis) a vytisknout ho včetně adres všem potřebným adresátům - zbyde jen složit dopisy do okénkových obálek,

Editory - vyhledávání, třídění, rychlých zpráv, grafů jsou samostatné nástroje pro vytřiďování záznamů, jejich seřazování v seznamech, návrh a tisk vlastních tiskových přehledů a grafů. UIS je koncipován jako systém zcela provozně nezávislý na jeho tvůrcích, umožňující standardně samostatný provoz,

Další - export dat předpisů a úhrad do účetnictví k zaúčtování prostřednictvím speciální kontační tabulky umožňující příslušné střediskování a kontování; tisk A poukázek; propojení se systémem SIPO České pošty; generování dávek B poukázek k vratkovým výplatám; vedení podpůrných ceníků, kódovníků a číselníků...,

UIS je k dispozici pro prostředí Windows, jeho ovládání je výhradně v češtině.


Další informace:

provozní nároky: Nesí»ový počítač a stanice lokální sítě: PC min. s Pentiem II a 64 MB RAM, Windows 98, ME, 2000, XP, Server: min. PII s 128 MB s Windows NT a vyšším OS.

V současné době probíhají intenzivní práce na provázání UIS s ekonomickým systémem WAK Intra, firmy WAK system. Vznikne tak plně integrovaný, komplexní systém správy velkých bytových družstev.

V provozu od dubna 2000 na SBD Nový domov Praha.

Kompletní několikasetstránková uživatelská dokumentace, je zajištěna pravidelná aktualizace systému podle potřeby uživatelů.

Cena v závislosti na konfiguraci podle platného ceníku, je zajištěno školení, hot-line podpora a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

K provádění správy v malém rozsahu (několik domů) máme též k dispozici jiný software - Domus.

Demoverze s ohledem na jejich rozsah neposkytujeme, předvedení autory UIS v prostorách SBD Nový domov Praha (Praha 4, Maroldova 8) je bezplatné.